Privacybeleid Activo.nl

Toepassingsgebied en doel

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten door Activo ("Activo" of "wij"/"we"). Doel van dit beleid is onze huidige, voormalige en potentiële klanten (samen aangeduid als "klanten" of "u") een algemeen inzicht te verschaffen in:

Gegevensverwerking bij Activo

Activo is de verwerker van alle persoonsgegevens die worden verwerkt in het evenement registratiesysteem.

Grondbeginselen van gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vormt een belangrijk onderdeel van onze levering van producten en diensten aan u. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Om uw persoonsgegevens te beschermen, houden we ons aan de volgende vijf algemene beginselen:

Keuzevrijheid

Uw persoonsgegevens zijn van u. Wij streven ernaar om geen aannames te doen met betrekking tot uw privacy voorkeuren en om onze diensten zodanig vorm te geven dat u zelf kunt kiezen of u uw persoonsgegevens met ons wilt delen.

Afweging van belangen

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een rechtmatig belang, en waar dit belang zwaarder weegt dan de noodzaak om uw privacy te beschermen, kunnen wij, mits dit wettelijk is toegestaan, bepaalde persoonsgegevens verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In bepaalde andere situaties kunnen wij eveneens uw persoonsgegevens verwerken zonder uw toestemming indien dit wettelijk wordt voorgeschreven. Zie voor meer informatie het gedeelte "Toestemming" hieronder. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het algemeen belang, baseren wij dat op de potentiële voordelen (met inbegrip van de veiligheid) voor onze klanten.

Evenredigheid

Activo zal de persoonsgegevens van zijn klanten uitsluitend verwerken indien dit adequaat, relevant en noodzakelijk is ten aanzien van het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of service met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd. Indien we anonieme gegevens of gegevens anders dan persoonsgegevens combineren met uw persoonsgegevens, zullen ze als persoonsgegevens worden behandeld zolang de combinatie in stand blijft.

Transparantie en veiligheid

Activo gelooft in transparantie als het gaat om de vraag welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Ook voor ons is het van vitaal belang om uw persoonsgegevens te beschermen, omdat het een van de kernwaarden van Activo is om datgene te beschermen wat voor u belangrijk is. Op verzoek zal Activo klanten nadere informatie verstrekken over onze verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Naleving van de wet

Het beleid van Activo is erop gericht te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Waar nodig zullen wij onze verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.

Nuttige definities

Activo hanteert de volgende definities:

Verzamelen van gegevens

Mogelijk levert u ons informatie over uzelf bij het gebruik van de diensten van Activo, bijvoorbeeld via onze eventwebsites. Dergelijke gegevens ("Door de klant geleverde persoonsgegevens") zijn onder andere:

Wij zijn bijzonder zorgvuldig en nemen aanvullende maatregelen indien en wanneer wij gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals de toepasselijke wetgeving dit vereist. Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat de toepasselijke wetgeving kan eisen dat andere soorten gegevens eveneens als gevoelige persoonsgegevens worden behandeld.

Opmerking

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij u bij het verzamelen of registreren van uw persoonsgegevens voorzien van (i) specifieke informatie over de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens, (ii) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, (iii) de identiteit van alle derden waaraan de gegevens kunnen worden verstrekt en (iv) overige informatie die noodzakelijk kan zijn om u in staat te stellen uw rechten te waarborgen.

Toestemming

Daar waar dat redelijkerwijs haalbaar is of door de toepasselijke wetgeving wordt voorgeschreven, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Het verzoek om uw toestemming zal duidelijk en specifiek zijn en u een redelijke grondslag verschaffen waarop u uw beslissing kunt baseren. Wij zullen uw toestemming nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Wij zullen ervoor zorgen dat u uw toestemming actief kunt verlenen, en wel op een duidelijke en transparante manier. Uw toestemming is vrijwillig en kan altijd herroepen worden, bijvoorbeeld door het beëindigen van een specifieke dienst of door contact op te nemen met Activo. Als u uw toestemming niet verleent, is het wellicht niet mogelijk om gebruik te maken van de diensten of delen daarvan.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zonder toestemming

Het verzamelen en gebruiken van door u opgeslagen gegevens kan noodzakelijk zijn voor productontwikkeling van Activo, bijvoorbeeld verbeteringen van de kwaliteitsaspecten en veiligheidsvoorzieningen van de garantieverplichtingen van Activo en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het verzamelen of gebruiken van opgeslagen gegevens voor deze doelstellingen of voor soortgelijke gerechtvaardigde belangen die Activo nastreeft, zullen wij u doorgaans niet om toestemming vragen, tenzij dit in het desbetreffende geval noodzakelijk wordt geacht of indien de toepasselijke wetgeving dit vereist.

Applicaties van derden

Activo is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens in applicaties of diensten van derden en wij adviseren u om vóór gebruik zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en het eventueel gerelateerde integriteitsbeleid) voor dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij rechtstreeks contact op met die derde partij.

Gebruik van gegevens

Voor de meeste verwerkingsactiviteiten kunt u het gebruik door ons van uw persoonsgegevens stopzetten door uw voorkeuren bij te werken, door een specifieke dienst te beëindigen, door uw toestemming voor verwerking in te trekken door contact op te nemen met Activo op het adres vermeld in het gedeelte "Informatie en toegang" hieronder of door andere aanwijzingen van ons op te volgen. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens als wij die uitvoeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Bewaring

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen die in dit beleid zijn vastgesteld of waarvan u op andere wijze op de hoogte bent gesteld. Dit betekent dat wij, wanneer u toestemming hebt verleend voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, de gegevens zullen bewaren voor de duur van de klantrelatie of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming hebt ingetrokken, kan het niettemin zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons te verdedigen in juridische geschillen. Indien wij uw toestemming voor de verwerking niet hebben ontvangen, zullen de gegevens alleen worden bewaard voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Kwaliteit van de gegevens

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat de gegevens juist en actueel zijn. Wij proberen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verwijderen dan wel te corrigeren. Voor meer informatie over uw recht om te zorgen voor de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijzen we naar het gedeelte "Informatie en toegang" hieronder.

Informatie en toegang

Zoals uiteengezet in het gedeelte "Opmerking" hierboven, kunnen wij u specifieke informatie verschaffen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij het verzamelen of registreren van dergelijke gegevens. Eenmaal per jaar hebt u recht op het kosteloos opvragen en ontvangen van informatie inzake (i) de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken, (ii) waar de persoonsgegevens worden verzameld, (iii) het doel van de verwerking en (iv) met welke ontvangers of categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden gedeeld. Verzoeken om dergelijke informatie moeten schriftelijk worden ingediend, moeten persoonlijk door u zijn ondertekend en moeten uw naam, adres en bij voorkeur uw e-mailadres bevatten. U hebt ook het recht ons te verzoeken om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Verzoeken moeten worden verzonden naar de rechtspersoon die onderaan dit document staat aangegeven. Uw verzoeken zullen op snelle en correcte wijze in behandeling worden genomen. Verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke vereisten die eventueel van toepassing zijn. Indien de toepasselijke wetgeving voorziet in een administratieve vergoeding voor het voldoen aan een dergelijk verzoek, kan een dergelijke vergoeding door Activo in rekening worden gebracht.

Veiligheid

Activo heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking of toegang en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.

Informatieverschaffing aan derden

Activo kan uw persoonsgegevens delen:

Een onderdeel van Activo dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zal in de regel uw persoonsgegevens uitsluitend aan een derde partij verstrekken als het daartoe uw toestemming heeft verkregen. In de volgende situaties kunnen wij echter, mits dit wettelijk is toegestaan, uw persoonsgegevens zonder uw toestemming delen met anderen, tenzij wij uw toestemming in specifieke gevallen noodzakelijk achten of uw toestemming wettelijk is vereist:

Gegevensverwerking namens ons

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers en leveranciers van Activo die de informatie moeten gebruiken om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonsgegevens het best beschermen jegens derden.

Marketing

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan of verhandelen met derden, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden voor hun marketingdoeleinden, tenzij wij uw toestemming voor een dergelijke openbaarmaking hebben. Als u een dergelijke toestemming hebt gegeven, maar geen marketingmateriaal van een derde partij meer wenst te ontvangen, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met die derde partij. Wij kunnen u informatie verstrekken over nieuwe producten, diensten, evenementen of vergelijkbare marketingactiviteiten. Als u zich wilt afmelden voor een specifieke digitale nieuwsbrief of soortgelijke communicatie, verzoeken wij u om de instructies volgen in de desbetreffende communicatie.

Website en cookies

In het algemeen kunt u websites van Activo bezoeken zonder ons te melden wie u bent of enige informatie over uzelf te geven. Maar om u bepaalde diensten of aanbiedingen te kunnen verstrekken, moeten wij vaak bepaalde onderdelen van uw persoonsgegevens opslaan, zoals uw naam en e-mailadres. Ook verzamelen wij (met behulp van cookies) mogelijk anonieme informatie over uw gebruik van onze websites voorafgaand aan dat opslaan. Deze informatie zal ons helpen om onze websites of marketing te verbeteren. Alle websites van Activo die toegankelijk zijn voor onze klanten bevatten informatie omtrent ons gebruik van cookies.

Apps

Wanneer u zich registreert om een van onze apps te downloaden of te gebruiken, kunt u ons persoonsgegevens toesturen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere registratiegegevens. Voorts kunnen wij, wanneer u onze apps gebruikt, automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van technische informatie over uw mobiele apparaat en informatie over de wijze waarop u de app gebruikt. Afhankelijk van de app die u gebruikt en pas nadat u akkoord bent gegaan met de verzameling van dergelijke informatie kunnen we starten met het verzamelen van informatie die opgeslagen ligt op uw apparaat, met inbegrip van contactgegevens, locatiegegevens en andere digitale inhoud. Meer informatie over de gegevens die we verzamelen vindt u in het privacy beleid en/of de afzonderlijke kennisgeving voor iedere afzonderlijke app.

Services en apps van derde partijen

Voor sommige apps van derde partijen die u downloadt, die voor geïnstalleerd zijn of waar u zich voor kunt registreren, gelden andere voorwaarden en een ander privacybeleid dan die c.q. dat van ons. Activo is niet aansprakelijk voor het gebruik van persoonsgegevens in apps of voor services geleverd door derde partijen. Wij adviseren u om de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid voor elke afzonderlijke dienst en elke afzonderlijke app van derde partijen zorgvuldig door te nemen voordat u zich registreert, apps downloadt of apps c.q. services gebruikt. Wij adviseren u ook om na te gaan welke keuzes u kunt maken en welke opties u hebt met betrekking tot de privacy in de gedownloade apps van derde partijen.

Kinderen

Onze services zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen. Wij laten ons niet in met het opvragen of verzamelen van persoonsgegevens over kinderen jonger dan 13 jaar en houden ons evenmin bezig met reclame. Indien een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt kan een van de ouders of verzorgers van het desbetreffende kind contact met ons opnemen om deze informatie uit onze bestanden te verwijderen. Aarzel niet om contact op te nemen indien u het vermoeden hebt dat we mogelijk informatie hebben over een kind dat jonger is dan 13 jaar. Als we vernemen dat we onbedoeld persoonsgegevens hebben verzameld over een kind dat jonger is dan 13 jaar of een andere minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zullen wij maatregelen treffen om deze informatie zo spoedig mogelijk te verwijderen.

Controle

Het is wettelijk voorgeschreven dat wij de werking controleren van ons systeem, met inbegrip van de eventwebsites die wij hebben geproduceerd. Dat betekent dat wij steekproefsgewijs gegevens verzamelen vanuit ons evenement registratiesysteem.

Vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming bij Activo via de onderstaande contactgegevens:

Activo
t.a.v. Ivo Willemsen
[email protected]

Dobbeweg 1
2254 AG Voorschoten
071-8700310

Voor wie?

De evenement oplossingen van Activo zijn speciaal bedoeld voor personen die zakelijke evenementen of medische congressen organiseren, fysiek of online.

Offerte aanvragen

Portfolio Evenementen Platforms

De afgelopen 25 jaar heeft Activo voor veel bedrijven en instellingen meegewerkt aan toonaangevende projecten.

Portfolio bekijken